Członkowskie
Deklaracja członkowska
Wniosek o przyznanie pożyczki / kredytu
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków pożyczkobiorcy / kredytobiorcy
Dane współmałżonka pożyczkobiorcy / kredytobiorcy
Zaświadczenie dla poręczyciela do pożyczki / kredytu
Arkusz informacyjny dla deponenta (BFG)
 


Regulaminy
Regulamin rachunku płatniczego A’vista
Regulamin indywidualnych kont spółdzielczych
Regulamin rachunków płatniczych
Regulamin rachunków lokat systematycznego oszczędzania
Regulamin rachunków lokat terminowych
Regulamin rachunków rozliczeniowych dla podmiotów instytucjonalnych
Regulamin wydawania kart visa dla członków (osób fizycznych) i przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych)
Zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących kart płatniczych VISA - załącznik nr 1 do Procedury składania i rozpatrywania reklamacji
Formularz reklamacji kart Visa - załącznik nr 2 do Procedury składania oraz rozpatrywania reklamacji
Regulamin wydawania kart visa business dla podmiotów III sektora
Regulamin rachunków bieżących "Tandem"
Regulamin świadczenia usługi e-skok dla członków skok (osób fizycznych) i przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych)
Regulamin rachunków lokat terminowych internetowych
Regulamin świadczenia usługi e-skok dla podmiotów instytucjonalnych (III sektor)
Regulamin usługi przekazu pieniężnego Western Union
Regulamin kredytów i pożyczek na cele związane z działalnością gospodarczą
Regulamin dostępu do dokumentów SKOK na podstawie przepisów Prawa spółdzielczego
Wniosek o udostępnienie dokumentów
Regulamin Rachunków Lokat Terminowych III Sektor
Zasady przetwarzania danych osobowych posiadaczy, użytkowników kart
Regulamin udzielania pozyczek odnawialnych w SKOK "Śląsk"
Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich w SKOK "Śląsk"
Regulamin udzielania kredytów hipotecznych w SKOK "Śląsk"Przeniesienie Rachunku płatniczego w ramach jednego dostawcy (SKOK "Śląsk")
Tryb przeniesienia Rachunku Płatniczego
Załącznik nr 1 - Informacja przedkontraktowaPrzeniesienie Rachunku płatniczego między dostawcami (poza SKOK "Śląsk")
Związek Banków Polskich Rekomendacja dot. dobrych praktyk w zakr. przenoszenia r-ków płatniczych
Upoważnienie zmodyfikowane
Wniosek o przeniesienie rachunku
Wniosek o udzielenie informacji o rachunku płatniczymTabela opłat i prowizji
Tabela opłat i prowizji - 15.06.2018 aktualna
Tabela opłat i prowizji - 08.06.2018 nieaktualna
Komunikat TOiP 2016
Wypłata środków powyżej 10 000 zł
Realizacja zleceń płatniczych - dane konieczne, czas realizacji
Wysokość stopy procentowej kredytu lombardowego, wysokość referencyjnej stopy procentowej 01.01.2016Akty prawne
Statut
Zasady Ładu Korporacyjnego i Polityka Informacyjna
Zasady Ładu Korporacyjnego
Niewdrożone Zasady Ładu Korporacyjnego
Ocena Zasad Ładu Korporacyjnego
Polityka informacyjna
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
Formularz reklamacyjny
Rzecznik Finansowy
Informacja o wdrożonych systemach w SKOK "Śląsk"
Informacja z zakresu profilu ryzyka i sytuacji finansowej Kasy
Schemat organizacyjny
Informacja o działaniach Organów Kasy
Zmiany Prawne
Zmiany od 25-05-2018
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zmiany od 08-06-2018
Zmiany w regulaminach i umowach kart płatniczych Visa
Zmiany w regulaminach i umowach kart płatniczych Visa Business
Wypowiedzenia Umów i Regulaminów usług depozytowych