Misją SKOK "Śląsk" jest propagowanie oszczędności i gospodarności, ale również upowszechnianie idei finansowej samopomocy.

Wspieramy działania społeczne, kulturalne, oswiatowe i sportowe.
Są to między innymi:
  • ośrodki pomocy społecznej
  • szkoły i przedszkola
  • parafie
  • organizacje kulturalne
  • kluby sportowe
  • imprezy kulturalne, konkursy, olimpiady
SKOK "Śląsk" nie opiera się na działalności tylko i wyłącznie w sferze finansowej. Przedmiotem działalności spółdzielni zgodnie ze statutem jest gromadzenie środków pieniężnych swoich członków, udzielanie im kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń finansowych, pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych, prowadzenie działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska oraz współdziałanie w tym celu z organizacjami społecznym. Władze Kasy wykonując swoje statutowe zadania, starają się czynnie uczestniczyć w życiu społeczno - kulturalnym regionu śląskiego.

SKOK "Śląsk" swą opieką postanowił otoczyć najuboższych i najmłodszych członków naszego społeczeństwa. Pomoc świadczymy poprzez przekazywanie wyprawek szkolnych, słodyczy, zabawek i innych przedmiotów użytku codziennego do ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka, caritasów i świetlic działających przy kościołach. Udzielamy się również przy organizacji kolonii i półkolonii organizowanych przez parafie. Wspieramy także młodzieżowe kluby sportowe, które zdobywają medale grając w strojach ufundowanych przez nasza Kasę.

Jako organizacja "non profit" wspomaga różnego rodzaju działania i inicjatywy społeczne. Uczestniczymy jako sponsor w imprezach kulturalnych, koncertach, balach charytatywnych. Bierzemy czynny udział w organizacji biesiad górniczych oraz rodzinnych imprez plenerowych.