eSKOK

Kariera

Aktualne oferty pracy

 

1. Doradca – kasjer

Poszukujemy pracownika z terenów: Gliwice, Radzionków

Przyjdź – może czekamy właśnie na Ciebie?
 
 
 

Aplikuj do nas lub poleć nas swoim znajomym.

Jedyne co musisz zrobić to wysłać swoje CV na adres: szkolenia@skok.slask.pl

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

W przypadku zamiaru wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla bieżącej rekrutacji (dotyczy  danych osobowych wykraczających poza zakres wskazanych w przepisach kodeksu pracy, a podawanych w dokumentach aplikacyjnych), aplikacja musi zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych i wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, przez SKOK “Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej w celu realizacji bieżącej rekrutacji.

W przypadku zamiaru wyrażenia  zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów przyszłych rekrutacji aplikacja musi zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SKOK „Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej w celu realizacji przyszłych rekrutacji.

W przypadku zamiaru wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów aktualnej i przyszłych rekrutacji aplikacja powinna zawierać obie w/w klauzule.

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota 169.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@skok.slask.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.