eSKOK

Ustawowe wakacje kredytowe

 

Ustawowe wakacje kredytowe

na podstawie Ustawy z 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 

Czym są ustawowe wakacje kredytowe?

To zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli rat/y kapitałowo-odsetkowych/ej kredytu hipotecznego wybranych przez kredytobiorcę, które skutkuje wydłużeniem okresu kredytowania o czas trwania zawieszenia w spłacie kredytu.

Z wakacji kredytowych możesz skorzystać jeśli  spełniasz co najmniej jeden z dwóch warunków:

 • Średnia arytmetyczna wskaźnika RdD (rata do dochodu) za 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku przekracza 30% dochodu gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • na dzień złożenia wniosku masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424), spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2b tej ustawy.

 

Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z wakacji kredytowych?

 • można zawiesić spłatę tylko jednego kredytu hipotecznego. Zawieszenie spłaty dotyczy umowy kredytu hipotecznego, który jest przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Umowa ta jest umową o kredyt hipoteczny w rozumieniu art. 3 ustawy z 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
 • umowa kredytowa została podpisana przed 1 lipca 2022 roku, a  do końca jej spłaty pozostało minimum  6 miesięcy.

 

Spłatę kredytu można zawiesić:

 • od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. ? w wymiarze dwóch miesięcy,
 • od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ? w wymiarze dwóch miesięcy.

Istnieje możliwość  złożenia jednego wniosku do wszystkich okresów lub odrębnych  wniosków  dla każdego okresu zawieszenia.

Zawieszamy tylko przyszłe raty, których termin płatności jeszcze nie nadszedł.

Wniosek należy złożyć dzień przed terminem płatności raty np. jeśli dzień płatności raty jest 10  czerwca 2024 , Twój wniosek musi zostać doręczony do Kasy najpóźniej 9 czerwca 2024 do godziny 16:30.

W dniu płatności raty, nie złożysz już wniosku dotyczącego wymagalnej raty.

 

Jak złożyć wniosek ?

 

Zapoznaj się z instrukcją Pobierz instrukcję

 

Wniosek możesz złożyć:

 • w każdej placówce SKOK „Śląsk”
 • przez bankowość elektroniczną eSKOK (zakładka Pożyczki i kredyty)
 • pobierając go ze strony Pobierz wniosek

czytelnie wypełnij, podpisz i wyślij:

 • w formie skanu na adres: kredyty@skok.slask.pl
 • listem na adres: SKOK „Śląsk”, Dział Kredytów, ul.Kokota 169, 41- 711 Ruda Śląska

Pamiętać należy, że decydująca dla zawieszenia spłaty kredytu jest data doręczenia wniosku do kredytodawcy, a nie jego nadania w placówce pocztowej.

Zapraszamy do naszych placówek – nasi pracownicy pomogą złożyć wniosek.

 

Warto pamiętać:

 • Ustawowe wakacje kredytowe oznaczają, że zawieszone raty kredytu zapłacisz później
 • Wniosek może dotyczyć tylko jednego z Twoich kredytów hipotecznych zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych tj. w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to w istocie, że zawieszany kredyt musi być przeznaczony na nieruchomość, w której mieszkasz lub planujesz zamieszkać.
 • Nie musisz składać wniosku dla każdego okresu zawieszenia osobno.
 • W czasie zawieszenia spłaty kredytu Kasa nie będzie pobierać rat, nie będzie również naliczać żadnych odsetek, może pobierać jedynie składki ubezpieczeniowe, jeśli wynika to z umowy kredytu.
 • Po doręczeniu wniosku do Kasy otrzymasz odpowiednie potwierdzenie.
 • W przypadku zawieszenia spłaty kredytu w całości albo w części na innej podstawie niż ustawowe wakacje kredytowe, okres tego zawieszenia kończy się z dniem doręczenia kredytodawcy obecnego wniosku.