eSKOK

Akty prawne

SKOK „Śląsk”

Podstawą prawną do działania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Śląsk” są następujące przepisy:

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 roku – o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze

Statut SKOK „Śląsk”

 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa)

jest instytucją zrzeszającą wszystkie Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i) działające w Polsce.

Od początku powstawania wszystkich Kas – Kasa Krajowa czuwała nad stabilnością finansową całego systemu SKOK.

Zgodnie z nową Ustawą o SKOK, która weszła w życie w dniu 27 października 2012 roku nadzór nad Kasami objęła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Kasa Krajowa sprawuje nadal kontrolę spółdzielczych kas – w zakresie zgodności ich działalności z prawem oraz prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej.

Szczegółowe przepisy dotyczące uprawnień Kasy Krajowej znajdują się w Ustawie o SKOK.

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Gwarancja BFG zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w Kasie przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 euro, niezależnie od tego w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Kasie.

Środki te w 100% objęte są gwarancją do wskazanej wcześniej wysokości.

Ochronie podlegają środki zdeponowane na rachunkach płatniczych ROR / IKS, rachunkach oszczędnościowych oraz na wszelkiego typu lokatach terminowych. 

Wysokość gwarancji wypłaty środków przez BFG nie jest zależna od Kasy i oznaczona została w taki sam sposób jak dla innych instytucjach finansowych objętych gwarancjami BFG.

  • Treść nowelizacji ustawy o skok i niektórych innych ustaw:  » plik do pobrania

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać pod adresem www.bfg.pl 

pod numerem infolinii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 0 800 569 341 oraz (+ 48 22) 58 30 942, a także w placówkach SKOK „Śląsk”.

 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Od dnia 27 października 2012 r. publiczny nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Celem nadzoru KNF nad kasami jest zapewnienie stabilności finansowej kas, prawidłowości prowadzonej przez kasy działalności finansowej, bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w kasach oraz zgodności działalności kas z przepisami ustawy o SKOK.

Szczegółowe informacje o sprawowanym nadzorze znajdują się na oficjalnej stronie KNF: www.knf.gov.pl

Urząd Ochrony Danych Osobowych

SKOK-i zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami (aktualny akt prawny to ustawa z 10 maja 2018 roku) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO).

Na straży obowiązków wynikających ze wskazanej ustawy stoi Prezes UODO, do zadań którego należy w szczególności: kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na :
 

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Celem obniżenia ryzyka działalności kredytowej SKOK „Śląsk” współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej. Zostało ono powołane dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego. BIK zarządza i rozbudowuje efektywny system wymiany informacji kredytowej poprzez gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję kompleksowej informacji o historii kredytowej klientów instytucji finansowych w formie raportów kredytowych.

Każda instytucja finansowa, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo bankowe z 29 sierpnia 2009 r., zobowiązana jest dokonywać oceny swojego klienta pod kątem jego zdolności do spłaty kredytu oraz szacować ryzyko związane z jego udzieleniem, zapewniając przez to bezpieczeństwo powierzonych mu środków pieniężnych.

Więcej informacji na oficjalnej stronie BIK: www.bik.pl 

 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

SKOK „Śląsk” jest instytucją obowiązaną do współpracy z GIIF.

Do zadań GIIF należy w szczególności uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie informacji o transakcjach uzyskiwanych od instytucji obowiązanych oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Pełna treść Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 01-03-2018 r. » plik do pobrania

 

Odpis Statutu oraz treści regulaminów można otrzymać nieodpłatnie w placówce SKOK „Śląsk lub skorzystać z wersji elektronicznej znajdującen się na www.skok.slask.pl – Pliki do pobrania. Uchwały organów Kasy, protokoły obrad organów Kasy oraz protokoły lustracji udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku.